9 juridische vragen bij het organiseren van webinars beantwoord

Author info

Door Covid-19 hebben we massaal fysieke evenementen vervangen door webinars. Maar wat zijn de juridische aandachtspunten waar je als organisator op moet letten? Hieronder worden de meest prangende juridische vragen beantwoord.

1. Hoe ga ik deelnemers voor het webinar uitnodigen?

Eerst en vooral stelt zich de vraag hoe je de deelnemers voor het webinar gaat uitnodigen. Ga je dit doen via een bulk e-mail, een persoonlijke uitnodiging of een publieke aankondiging waarna mensen zichzelf kunnen inschrijven?

Uitnodiging in bulk

Als je uitnodigingen per bulk e-mail verstuurt (bv. via een tool zoals MailChimp), dan wordt dit beschouwd als een direct marketing e-mail waarvoor je in principe de voorafgaande toestemming (opt-in) van de ontvanger nodig hebt. Deze toestemming dient vrij, specifiek en geïnformeerd te zijn. Je kunt geen e-mail sturen om deze voorafgaande toestemming te vragen (want die wordt ook als een marketing e-mail beschouwd)

Persoonlijke uitnodiging

Als je persoonlijke uitnodigingen per e-mail verstuurt (dus niet in bulk), dan heb je geen voorafgaande toestemming van de ontvanger nodig.

Inschrijving

Daarnaast is het ook mogelijk dat je het webinar aankondigt op jouw website of sociale media kanaal en dat deelnemers zich vervolgens zelf inschrijven via een online formulier of door een e-mail te sturen aan een specifiek e-mailadres.

2. Wie ga ik uitnodigen voor het webinar?

Het is ook van belang wie je gaat uitnodigen. Ga je bestaande klanten uitnodigen of prospecten? Zoals reeds hierboven vermeld, is het versturen van een uitnodiging voor een webinar per bulk e-mail een direct marketing e-mail waar je in principe voorafgaande toestemming (opt-in) voor nodig hebt, tenzij je een beroep kunt doen op de soft opt-in uitzondering. Of dat in jouw geval mogelijk is, is ook afhankelijk van wie je gaat uitnodigen: bestaande klanten of prospecten?

Bestaande klanten

Als je bestaande klanten (nl. personen met wie je een contractuele relatie hebt doordat zij reeds producten hebben gekocht of diensten hebben afgenomen) gaat uitnodigen per bulk e-mail, dan heb je geen voorafgaande toestemming nodig als het webinar gaat over producten of diensten vergelijkbaar met de producten of diensten die de klant eerder heeft gekocht of afgenomen en op voorwaarde dat de klant de mogelijkheid heeft gekregen om zich te verzetten tegen het ontvangen van marketing e-mails (soft opt-in).

Voor professionele organisatoren van webinars bij wie de deelname aan het webinar de dienst op zich uitmaakt (bv. een uitgeverij die online juridische opleidingen organiseert), kunnen deelnemers aan een eerder webinar ook worden beschouwd als “bestaande klanten”. Dat betekent dat de soft opt-in eventueel zou kunnen worden toegepast, want de uitnodiging voor een ander webinar kan waarschijnlijk als een gelijkaardige dienst worden beschouwd.

Prospecten

Prospecten zijn potentiële klanten die nog geen producten of diensten hebben gekocht of afgenomen. Met prospecten is er dus nog geen contractuele relatie (geweest), in tegenstelling tot bestaande klanten. Kan je voor prospecten dan een beroep doen op de soft opt-in (zodat je geen toestemming nodig hebt voor het versturen van direct marketing e-mails)? De wet stelt dat de gegevens “in het kader van de verkoop van een product of een dienst” moeten zijn verkregen om een beroep te kunnen doen op de soft opt-in. De vraag is hoe dit moet worden geïnterpreteerd.

 • Volgens een traditionelere, restrictievere interpretatie zou er sprake moeten zijn geweest van een verkoop van een product of een dienst om zich op de soft opt-in te kunnen beroepen. Dat zou betekenen dat als je prospecten gaat uitnodigen per bulk e-mail, dat je in principe geen beroep zou kunnen doen op de soft opt-in. Bij deze interpretatie moet je dus een opt-in te bekomen voor de uitnodiging per bulk e-mail naar prospecten te sturen, of je dient hen op een andere manier uit te nodigen (bv. een persoonlijke uitnodiging, via de eigen website, via sociale media, enz.).
 • Een alternatieve, pragmatische interpretatie zou eruit kunnen bestaan dat ook pre-contractuele stappen (zoals onderhandelingen) ook onder de soft opt-in kunnen vallen zodat er geen onmiddellijke verkoop noodzakelijk zou zijn om zich op de soft opt-in te kunnen beroepen. Zo’n pragmatische interpretatie moet wel juridisch goed worden onderbouwd, want als uitzondering dient de soft opt-in eerder restrictief te worden geïnterpreteerd. De “direct marketing guidance” van de ICO (de Britse toezichthoudende autoriteit) laat ruimte voor een dergelijke interpretatie. De aanbeveling 01/2020 van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit verduidelijkt echter niet of pre-contractuele stappen ook in aanmerking kunnen komen voor het interpreteren van het criterium “in het kader van de verkoop”.

3. Mag ik deelnemers na het webinar marketing e-mails sturen?

Dat mag in principe niet zonder hun voorafgaande toestemming (opt-in). Het is niet de bedoeling dat je de e-mailadressen van deelnemers gaat gebruiken voor het versturen van marketing e-mails zonder dat je hiervoor de vrije, specifiek en geïnformeerde toestemming hebt bekomen van de deelnemers (bv. bij registratie).

Je kunt die toestemming bekomen bij registratie. Let op, het vinkje mag niet standaard aangevinkt staan om te spreken van geldige toestemming. Uiteraard blijven ook de algemene regels voor het versturen marketing e-mails gelden (bv. mogelijkheid tot uitschrijven in elke e-mail).

4. Waarover moet ik deelnemers aan het webinar  informeren?

Bij het organiseren (en eventueel opnemen) van een webinar, verwerk je persoonsgegevens in het kader van hun deelname aan het webinar. Waarschijnlijk zal je minstens naam en e-mailadres verwerken, maar misschien ook hun beroep of andere gegevens in het kader van een opname van het webinar.

Je moet deelnemers informeren in overeenstemming met artikel 13 van de AVG, dat betekent dat je o.a. moet zeggen:

 • Wie de verantwoordelijke is,
 • Welke gegevens je verwerkt en hoe lang,
 • Wat het doel van de verwerking is,
 • Wat de juridische grondslag is,
 • Of de gegevens de EER zullen verlaten,
 • Met wie je de gegevens gaat delen (nl. categorieën van ontvangers),
 • Welke rechten deelnemers hebben en hoe ze een verzoek kunnen indienen,
 • Dat deelnemers het recht hebben om een klacht bij de GBA in te dienen.

5. Hoe moet ik deelnemers aan het webinar informeren?

Hoe je deelnemers best kunt informeren, is ook afhankelijk van hoe je deelnemers hebt uitgenodigd (zie vraag 1). Als je deelnemers hebt uitgenodigd per e-mail (al dan niet in bulk), dan kan je reeds in deze e-mail de nodige informatie verstrekken. Als deelnemers zichzelf moeten inschrijven via een online formulier, kan je de nodige informatie opnemen in het formulier en in de bevestigingse-mail na inschrijving.

6. Welke afspraken maak ik met een spreker?

Als je een externe spreker gaat uitnodigen om te spreken tijdens het webinar, maak je best duidelijke afspraken over de slides, confidentiële informatie en het delen van gegevens over deelnemers met de spreker.

Auteursrecht op slides

De slides van een externe spreker kunnen beschermd zijn door het auteursrecht, maar dit auteursrecht blijft bij de spreker indien je hierover geen andere afspraken maakt. Dat betekent dat je deze slides niet zomaar verder mag verspreiden, ook niet in het kader van een opname van het webinar (zie vragen 7 en 8).

Confidentiële informatie

Het is mogelijk dat de spreker informatie met het publiek wenst te delen die niet verder verspreid mag worden (bv. via een opname van het webinar). Best maak je afspraken met de spreker over de opname en verspreiding van het webinar, zodat de spreker zelf kan afwegen welke informatie hij met het publiek deelt.

Deelnemersgegevens

In sommige gevallen worden de gegevens van deelnemers gedeeld met de sprekers (bv. contactgegevens). In dat verband kan de spreker deze gegevens voor eigen doeleinden gebruiken (bv. door deelnemers achteraf te contacteren), waardoor hij een verantwoordelijke voor die verwerking wordt.

Als verantwoordelijke dient de spreker de deelnemers te informeren over deze verwerking, maar hij of zij kan die informatie verstrekken via de organisator van het webinar. In dat geval stellen de spreker en organisator best een data sharing agreement op.

Bovendien moet de organisator in dat geval de deelnemer informeren over het delen van hun persoonsgegevens met de spreker.

7. Mag ik gegevens van deelnemers aan het webinar delen?

Als je gegevens hebt verkregen in het kader van het webinar (bv. contactgegevens of werkgever van de deelnemer), mag je deze gegevens dan delen met anderen?

Delen met de spreker

Voor de spreker is het handig om op voorhand te weten wie zal deelnemen aan het webinar (bv. hoeveel deelnemers, uit welke sectoren, enz.). Indien deze gegevens door de organisator van het webinar worden gedeeld met een externe spreker (nl. een ontvanger), dient er een juridische grondslag te zijn voor het delen van deze gegevens. Aangezien het delen van deze gegevens waarschijnlijk tot de redelijke verwachtingen van de deelnemers behoort, is de grondslag ‘legitiem belang’ één van de mogelijkheden. Dit betekent dat het niet noodzakelijk zou zijn om toestemming te vragen aan de deelnemers voor het delen van bepaalde gegevens met de externe spreker.

Voor bepaalde soorten webinars kan het zelfs noodzakelijk zijn dat er persoonsgegevens met de spreker worden gedeeld (bv. een interactief webinar). In dat geval zou het delen van deze persoonsgegevens eventueel kunnen worden gebaseerd op de grondslag ‘contract’ in plaats van ‘legitiem belang’, aangezien dit wordt vereist door de aard van het webinar.

Daarnaast moeten de deelnemers in elk geval worden geïnformeerd over deze (categorie van) ontvanger (zie vraag 4 hierboven).

Delen met andere partijen

Indien de persoonsgegevens met andere ontvangers dan de externe spreker worden gedeeld, dan behoort dit mogelijks niet tot de redelijke verwachtingen van de deelnemers en is de grondslag ‘legitiem belang’ dus moeilijker toepasbaar.

Welke grondslag dan wel geschikt is, hangt af van het soort ontvanger (bv. een platform voor het organiseren van het webinar, of andere commerciële bedrijven?). Indien de gegevens worden doorgegeven als leads aan andere bedrijven, dan dient hier mogelijks de toestemming van de deelnemers voor te worden gevraagd.

Ook in dit geval dienen de deelnemers in elk geval te worden geïnformeerd over het delen van hun gegevens met deze (categorie) van ontvanger (zie vraag 4 hierboven).

8. Mag het webinar worden opgenomen?

Wat betreft de opname van het webinar, moet een onderscheid gemaakt worden tussen een opname door de organisator of door een deelnemer.

Opname door organisator

De organisator kan het webinar opnemen, maar afhankelijk van de persoonsgegevens die deel zullen uitmaken van de opname (bv. beeld, geluid, vragen in de publieke chat, enz.), moet de organisator de deelnemers hier wel op voorhand over informeren. Best doe je dit al op het moment van inschrijving, vooral als het om een betalend webinar gaat. Mensen die dan niet akkoord zijn met die opname, kunnen besluiten om zich niet in te schrijven.

Je kunt ook deelnemers informeren aan het begin van het webinar, voordat je de opname start. Mensen die niet akkoord zijn met een opname, kunnen dan het webinar nog verlaten. Vervolgens kan je de opname starten en herhalen dat het webinar wordt opgenomen, dan heb je later ook een bewijs dat iedereen die deelneemt akkoord is met de opname.

Best kan je deelnemers ook informeren over de concrete gegevens die worden opgenomen. Het is immers mogelijk dat de naam van een vraagsteller ook zal worden opgenomen (in de publieke chat). Als dit het geval zou zijn, kan je eventueel ook een alternatieve methode om vragen te stellen voorzien (bv. door het versturen van een e-mailbericht aan de host, of door namen onzichtbaar te maken in de publieke chat).

Opname door deelnemers

Het is ook mogelijk dat een deelnemer zelf het webinar opneemt. Indien dergelijke opnames niet zijn verboden door de organisator, is het niet verboden dat de deelnemer een opname maakt en deze voor eigen doeleinden gebruikt zolang de deelnemer hiermee geen andere wetgeving schendt (bv. het auteursrecht van de spreker).

De organisator kan het opnemen van het webinar door deelnemers verbieden door dit op te nemen in voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het webinar waar de deelnemers bij inschrijving mee akkoord zijn gegaan.

 

9. Mag ik het opgenomen webinar online plaatsen?

Als je als organisator van plan bent om het webinar online te plaatsen, moet je de deelnemers hier ook over informeren. Als je werkt met een externe spreker, zorg er dan voor dat je hierover afspraken hebt gemaakt. Houd ook rekening met de volgende vragen: zal het webinar publiek beschikbaar zijn, of enkel voor betalende leden? En hoe lang zal het webinar online beschikbaar zijn?

Voordat je het webinar gaat opnemen en online plaatsen, moet je je wel afvragen of dit geen invloed kan hebben op jouw toekomstige webinars. Als je dit doet, kan het zijn dat er in de toekomst minder mensen zullen deelnemen aan het live webinar.

10. Bonus: welke tool gebruik ik?

Naast juridische vragen, stelt zich ook de praktische vraag hoe je het webinar gaat organiseren. Er zijn veel verschillende tools op de markt om webinars te organiseren (denk aan Zoom, Teams, Webex, GoToMeeting, enz.).

Sommige tools zijn volledig gratis, terwijl andere tools beperkingen hebben voor de gratis variant (bv. een beperkte vergadertijd of beperkte functies). Sommige tools zijn betalend en bieden meer mogelijkheden. Welke tool geschikt voor jouw webinar is, is dus afhankelijk van jouw budget, maar ook van wat je wenst te bereiken met het webinar.

Denk goed na over het volgende:

 • Wie is de doelgroep van het webinar?
 • Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven?
 • Is het een betalend of gratis webinar?
 • Als het betalend is: hoe ga je de betalingen verwerken?
 • Hoe interactief moet het webinar zijn?
 • Moeten deelnemers vragen kunnen stellen via de tool?
 • Zal de tool deze vragen bewaren?
 • Wie zal de webinar leiden?
 • Zal je een beroep doen op externe sprekers?
 • Wil je het webinar opnemen?
 • Moeten deelnemers hun camera uitzetten of juist aanzetten?
 • Hoe worden de gegevens van deelnemers beveiligd door de tool?
 • Worden de gegevens van deelnemers doorgegeven buiten de EER?
 • Zal je deelnemers om feedback vragen na het webinar?

Als je een tool hebt gekozen, is het aan te bevelen om deze op voorhand ook grondig te testen (bv. met een collega of met de externe spreker). Je kunt ook best een telefoonnummer voorzien dat deelnemers kunnen bellen bij technische problemen (bv. geen geluid, geen beeld, problemen met inloggen, enz.)

Heb je nog vragen en wens je een kennismakingsgesprek? Boek een gratis 15-minuten call met Bernd op bernd.lawyer.brussels (voorbehouden voor organisaties).