Onderzoek & Innovatie

Onderzoek & innovatie

They are able to adapt easily to incredibly difficult matters and familiarise themselves with new legislation and legal technicalities. They have the ability to understand their client's industry, what their client does and what their client needs.

Chambers and Partners

Onderzoek en innovatie zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de economische groei en vooruitgang in de informatiemaatschappij. Soms zijn ze het resultaat van het harde werk van één enkele innovator. Steeds meer wordt innovatie echter gedreven door de collectieve inspanningen van internationale groepen, consortia, netwerken en onderzoekslaboratoria, die op elkaars bevindingen voortbouwen en samenwerken om nieuwe doorbraken te bereiken.

Timelex is vaak betrokken in innovatieve onderzoeksprojecten en heeft assistentie verleend op het gebied van onder andere blockchain, elektronische betalingen, big data analytics, e-health, Internet of Things, smart cities, robotica, AI en deep learning, om er maar een paar te noemen. Om ervoor te zorgen dat deze projecten volledig tot hun recht komen, moesten ook de juridische uitdagingen worden aangepakt. Timelex, met zijn mix van juridische kennis en inzicht in de huidige technologische innovaties, was in staat om deze op een pragmatische manier aan te pakken.

INNOVATIE MOGELIJK MAKEN DOOR WETTELIJKE BELEMMERINGEN TE DOORBREKEN

Innovatie is niet eenvoudig en naast de praktische en technische uitdagingen zijn er ook juridische obstakels die moeten worden overwonnen. Timelex heeft een ruime ervaring in het verlenen van juridische bijstand aan innovators, variërend van KMO's tot multinationals, internationale consortia en academische instellingen, waardoor zij zich kunnen richten op het werk dat zij doen.

Onderwerpen die vaak aan de orde komen, zijn onder meer:

 • Eigendom van gegevens, met inbegrip van toegangsbeperkingen en gebruiksrechten 
 • Bescherming van persoonsgegevens (GDPR)
 • Toewijzing van intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van het uitsplitsen van voorkennis)
 • Licentierechten en duurzaamheidsplanning
 • Joint ventures, consortiumovereenkomsten en onderaannemingen
 • Bescherming van vertrouwelijkheid en knowhow
 • Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen
 • Technologieoverdracht en exploitatie van nieuwe ontwikkelingen
 • Software ontwikkeling
 • Crowdsourced ontwikkeling, en de daaruit voortvloeiende uitdagingen op het gebied van eigendom/licenties

Door zijn sterke achtergrond in beleid en wetgeving is Timelex ook vertrouwd met meer niche-thema's, zoals open data en overheidsinformatie (PSI), die een grote invloed heeft op beschikbare hergebruiksrechten en beperkingen. Bovendien heeft Timelex een lange geschiedenis in het verlenen van juridische ondersteuning aan open-sourcesoftwareontwikkelingsinitiatieven en is bekend met alle belangrijke licentiemodellen zoals GPL, AGPL, LGPL, EUPL, Apache, BSD en MIT.

HORIZON2020 EN EU-INNOVATIEPROJECTEN

Timelex is zich sterk bewust van de juridische uitdagingen inzake onderzoek en innovatie in de EU en is sinds de oprichting van het kantoor betrokken bij onderzoeks- en innovatieacties zoals onder het huidige Horizon 2020 programma, grootschalige pilootprojecten en soortgelijke onderzoeksinitiatieven in Europa. Timelex treedt regelmatig op als leider van het juridische werkpakket of als taakleider in zo’n project en zorgt ervoor dat het onderzoeks- en/of innovatieproject voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. 

Het Timelex team is als dusdanig vertrouwd met alle belangrijke fasen en uitdagingen in dergelijke projecten, met name:

 • Het voorbereiden van offertes, voorstellen en aanbestedingen
 • Het sluiten van consortiumovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten en subsidieovereenkomsten
 • De juridische aspecten van duurzaamheidsplanning, inclusief exploitatieplannen
 • Het naleven van de ethische regels en het uitvoeren van ethische beoordelingen
 • Het uitvoeren van risico- en maatschappelijke effectbeoordelingen

‘Their legal experts are thorough and well-educated. Their research is on topic and requires in-depth knowledge of their field of expertise. Besides legal knowledge, they respect opinions and wishes’

Legal 500

Meest recente Horizon2020 Acties

Timelex treedt in Horizon2020 projecten en soortgelijke initiatieven op als partner, onderaannemer of gelieerde derde partij en verleent als dusdanig ook bijstand aan partners in dergelijke projecten als een externe deskundige of externe adviseur. We zijn of waren bijvoorbeeld als juridische partner betrokken bij de volgende Horizon 2020-Acties: