Algemene informatie

  1. Identificatie. Advocatenkantoor Timelex is een besloten vennootschap (BV), met zetel en kantoren te Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0890.217.005, BTW BE 0890.217.005, RPR Brussel, T +32 2 893 20 95, F +32 2 893 22 98, info@timelex.eu.
  2. Diensten. Onze diensten bestaan uit het geven van juridisch advies, het begeleiden bij juridische projecten, het opstellen en onderhandelen van contracten, het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en het anderszins verlenen van juridische bijstand. Onze juridische specialisaties staan vermeld op onze website.
  3. Beroepsorganisatie en beroepsregels. De advocaten van ons kantoor zijn advocaat in België en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, gevestigd te Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel, België (www.baliebrussel.be). Zij zijn onderworpen aan de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) en aan de aanvullingen die gelden voor de leden van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Deze kunnen verkregen worden bij de Orde. Eén advocaat, Eleni Kosta, is ingeschreven bij de Balie te Heraklion, Griekenland, en is onderworpen aan de deontologische regels van die Balie.
  4. Verzekering. Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd voor 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid van advocaten van de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel) als leidende verzekeraar en Zurich Insurance plc Belgium Branch (Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel) en KBC Verzekeringen NV (Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven) als medeverzekeraars, met Vanbreda Risk & Benefits NV (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) als verzekeringsmakelaar. Deze verzekering is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, onder voorbehoud van in de polissen opgenomen verduidelijkingen en uitzonderingen. Vorderingen die ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada, zijn echter niet verzekerd. Indien gewenst, kan aan de cliënt een kopie van de verzekeringspolis bezorgd worden.
  5. Informatie op website. De informatie over juridische onderwerpen die op onze website vermeld is, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Als u daarover juridisch advies wil, kan u ons contacteren.
  6. Algemene voorwaarden. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kan die vinden via de link “Algemene voorwaarden” onderaan onze website. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.
  7. Witwaspreventie. Wanneer advocaten bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, vallen zij onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Deze wetgeving beoogt het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan advocaten enkele dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes. Vooreerst zijn we verplicht onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie zijn wij ook onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat we bijkomende informatie moeten opvragen. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben we met betrekking tot zowel onze cliënten zelf (natuurlijke personen en rechtspersonen) als hun lasthebbers (zoals de bestuurders van vennootschappen). Wanneer we bij de uitoefening van de door de witwaswetgeving beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan we weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten we dit onmiddellijk melden aan onze Stafhouder, behalve wanneer onze werkzaamheden bestaan uit het bepalen van de rechtspositie van onze cliënt of de verdediging of vertegenwoordiging van onze cliënt in (verband met) een gerechtelijke procedure. Het is onze Stafhouder die de beslissing zal nemen of hij/zij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze verplichtingen doen geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken. Als u in dit verband vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.
  8. Vragen en klachten. We streven ernaar om onze cliënten de best mogelijke dienstverlening te geven. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening of er vragen over hebben, dan kan u ons contacteren op de hierboven vermelde contactgegevens.