Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden voor de cliënt door het advocatenkantoor Timelex BV, Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel, BTW BE 0890.217.005. Enige andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als Timelex die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.
 2. De advocaten en juridische consultants verbonden aan Timelex leveren hun diensten in naam en voor rekening van Timelex. Alle opdrachten aan een advocaat of juridische consultant van Timelex wordt geacht gegeven te zijn aan de vennootschap Timelex BV; er is geen contractuele relatie tussen de cliënt en een individuele advocaat of juridische consultant van Timelex. De cliënt aanvaardt om geen vorderingen in te stellen tegen individuele advocaten of juridische consultants van Timelex. Naast Timelex kunnen deze algemene voorwaarden ingeroepen worden door alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten, juridische consultants, werknemers en onderaannemers van Timelex, inclusief hun erfgenamen.
 3. Tussen de cliënt en Timelex wordt een vergoeding voor de diensten en kosten overeengekomen. Elke overeengekomen vergoeding is altijd exclusief BTW. Timelex behoudt zich het recht voor om aan de cliënt vóór de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen en om haar werkzaamheden pas aan te vatten of voort te zetten of kosten voor te schieten na de ontvangst van het voorschot.
 4. Tenzij anderszins overeengekomen, zal de cliënt gefactureerd worden na het einde van elke kalendermaand. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Timelex binnen 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal Timelex vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht hebben op nalatigheidsinteresten gelijk aan de interestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00, en per ingebrekestelling een kostenvergoeding van € 35,00. Betwistingen van een factuur moeten gebeuren binnen deze vervaltermijn met een gedetailleerde beschrijving van de redenen ervan; anders wordt de cliënt geacht de factuur aanvaard te hebben. Ook de betaling van een factuur maakt de aanvaarding ervan uit.
 5. Tenzij uit de aard van een bepaalde prestatie zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, zijn de diensten van Timelex inspanningsverbintenissen. De aansprakelijkheid van Timelex voor enige schade (hoofdsom, interesten, kosten en boetes), ongeacht de zwaarte van de fout, is beperkt tot het bedrag dat effectief wordt uitbetaald door haar verzekering, en, in geval van een fout waarvoor Timelex geen verzekeringsdekking zou genieten, tot het bedrag dat de cliënt in het kader van de betrokken opdracht betaald heeft in de zes maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit. Meer informatie over onze verzekering is beschikbaar op onze website. Een schadeclaim kan niet langer ingesteld worden na één jaar vanaf de dag waarop de cliënt kennis krijgt of redelijkerwijze kennis kon krijgen van het schadeverwekkend feit. De cliënt zal Timelex en haar individuele advocaten en juridische consultants vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht (zoals met betrekking tot intellectuele eigendom, bedrijfsgeheimen en verwerking van persoonsgegevens).
 6. Timelex kan (delen van) dossiers naar eigen inzicht intern verdelen onder haar advocaten en juridische consultants. Timelex kan bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden inschakelen (zoals gerechtsdeurwaarders, plaatsvervangende plaatselijke advocaten voor eenvoudige taken zoals het verschijnen op een (inleidings)zitting of het neerleggen van een conclusie en stukken, enz.), en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Timelex en haar individuele advocaten zijn niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid van zulke derden, ongeacht of die derde Timelex factureert of rechtstreeks de cliënt factureert. Timelex is gemachtigd om namens de cliënt, en zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van die laatste, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van zulke derden te aanvaarden.
 7. Overeenkomstig de toepasselijke deontologische regels kan Timelex de naam van een cliënt en een korte beschrijving van het dossier gebruiken voor marketingdoeleinden of in een context die kan worden beschouwd als reclame door advocaten.
 8. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Timelex persoonsgegevens van de cliënt of, als de cliënt een rechtspersoon is, persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van de cliënt. Als de cliënt een natuurlijke persoon is, beroept Timelex zich op de noodzakelijkheid van die verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt. Als de cliënt een rechtspersoon is, beroept Timelex zich op haar legitiem belang om de overeenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren, en zal de cliënt haar personeelsleden en aangestelden op de hoogte te brengen van de verwerking van hun persoonsgegevens door Timelex. Zonder afbreuk te doen aan het beroepsgeheim zullen persoonsgegevens van de cliënt of zijn personeelsleden en aangestelden worden doorgegeven aan derden die de diensten van Timelex beoordelen. De cliënt of zijn personeelsleden en aangestelden hebben een recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar en een recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Meer informatie over de wijze waarop Timelex persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die de cliënt of zijn personeelsleden of aangestelden hebben, is opgenomen in de Privacy Policy op de website van Timelex.
 9. Deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk en uitdrukkelijk gewijzigd worden. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten. Een dergelijk nietige of ongeldige bepaling zal zo vlug mogelijk vervangen worden door een bepaling die de aard en het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 10. De overeenkomst en relatie tussen Timelex en de cliënt worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van enige regels van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land van toepassing zou zijn. Elk geschil in verband met de overeenkomst en relatie tussen Timelex en de cliënt zal uitsluitend worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.
 11. Timelex behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zal zij de cliënt daarvan informeren, bv. via haar website. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de wijziging zal de cliënt geacht worden de wijziging aanvaard te hebben.