MiCAR nu eindelijk goedgekeurd

Author info

Nadat afgelopen juni een compromis over MiCAR was bereikt, dat in oktober werd bevestigd, werd verwacht dat de definitieve tekst nog in november gestemd zou worden. De juridisch-taalkundige toetsing en de vertalingen van de tekst in alle officiële talen van de EU, bleken echter een moeizaam proces, waardoor de stemming eerst werd uitgesteld naar februari 2023 en vervolgens naar april. Op 20 april 2023 was het dan eindelijk zover en werd MiCAR aangenomen met 517 stemmen voor, 38 stemmen tegen en 18 onthoudingen. 

Volgende stappen

Nu de tekst door het Europees Parlement is goedgekeurd, gaat hij terug naar de Raad van de Europese Unie. Zoals aangegeven na het compromisakkoord, heeft de Raad zich ertoe verbonden de tekst van het Europees Parlement goed te keuren en aldus de tekst definitief aan te nemen in de door het Europees Parlement aangenomen formulering. Voorwaarde is uiteraard dat het Europees Parlement de tekst aanneemt zoals die in het compromispakket is overeengekomen, behoudens enkele juridisch-taalkundige aanpassingen. De door het Europees Parlement aangenomen tekst stemt inderdaad overeen met de compromistekst en effent de weg voor het definitieve besluit van de Raad, dat waarschijnlijk vrij spoedig zal worden genomen. Zodra de tekst is aangenomen, zal hij worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

MiCAR zal 20 dagen na de bekendmaking ervan in werking treden, naar verwachting in mei of juni 2023. Dit betekent echter niet dat de verordening reeds van toepassing wordt. 

Het feitelijke moment waarop het kader van toepassing wordt, hangt af van het soort dienst:

  • Voor uitgevers van asset-referenced tokens (ART's) en e-money tokens (EMT's) wordt het kader 12 maanden na publicatie van toepassing, dus waarschijnlijk in mei of juni 2024. 
  • Voor uitgevers van gewone crypto-activa en aanbieders van crypto-activadiensten (CASP's) wordt het kader 18 maanden na de bekendmaking van toepassing, dus waarschijnlijk in november of december 2024. 

De periode tussen de inwerkingtreding en de datum van toepassing is nodig om nationale en Europese toezichthouders en de Europese Commissie de tijd te geven zich voor te bereiden op het moment waarop zij dit wettelijk kader zullen moeten gaan handhaven. Bovendien moeten de EU-regelgevers en de Commissie nog heel wat richtsnoeren en technische regelgevingsnormen ontwikkelen.

Wat met crypto-activa uitgegeven vóór MiCAR?

In principe zal MiCAR niet van toepassing zijn op aanbiedingen van crypto-activa aan het publiek die eindigden vóór de datum waarop de verordening van toepassing wordt. Tokens die vóór vandaag aan het publiek zijn aangeboden, of zelfs wanneer de aanbieding zal eindigen tussen nu en de datum van toepassing, zullen dus niet onder het toepassingsgebied vallen. 

Sommige bepalingen in MiCAR kunnen echter nog steeds van toepassing zijn op andere crypto-activa dan ART's en EMT's die vóór de datum van toepassing aan het publiek zijn aangeboden. Ten eerste betreft dit de vereisten inzake marketingcommunicatie. Als er marketing moet plaatsvinden nádat MiCAR van toepassing is geworden, zullen die vereisten nog steeds van toepassing zijn. Ten tweede moeten exploitanten van handelsplatforms ervoor zorgen dat er een witboek is voor alle crypto-activa die zij op hun platform aanbieden binnen 3 jaar nadat MiCAR van toepassing wordt.  

Hoe kunt u zich voorbereiden?

1. Aanbieders van crypto-assetdiensten

Zij die crypto-gerelateerde diensten aanbieden en die aanbieders van crypto-activadiensten (CASP's) zullen worden onder MiCAR zullen moeten beginnen met het voorbereiden van hun licentieaanvragen. In beginsel is er nog enige tijd: bestaande dienstverleners mogen hun diensten blijven aanbieden tot 18 maanden nadat MiCAR van toepassing wordt, of totdat zij hun vergunning hebben verkregen – afhankelijk van wat het eerst gebeurt. 

De lidstaten kunnen deze periode van zogenaamde "grandfathering" echter inkorten of helemaal geen overgangsmaatregelen toepassen. Dit is mogelijk indien hun nationale kaders op dit gebied die vóór MiCAR van kracht waren, minder streng waren dan MiCAR. Dit geldt waarschijnlijk voor de meeste - zo niet alle - lidstaten, aangezien niemand een kader had dat zo uitgebreid was als MiCAR. Aanbieders van crypto-activadiensten wordt daarom aangeraden goed na te gaan of er in hun lidstaat van herkomst overgangsmaatregelen zullen gelden - en voor welke duur. 

De lidstaten kunnen ook besluiten een vereenvoudigde aanvraagprocedure toe te passen voor CASP's die reeds krachtens hun eigen nationale wetgeving gemachtigd waren crypto-assetdiensten te verlenen. Frankrijk had bijvoorbeeld al een regeling waarbij sommige diensten onder de verplichte registratie vielen en andere werden uitgenodigd tot optionele registratie. Om deze vereenvoudigde procedure te gebruiken, moeten dergelijke entiteiten een aanvraag indienen tussen het ogenblik waarop MiCAR van toepassing wordt en 18 maanden daarna.

2. Uitgevers van naar activa verwijzende tokens

Uitgevers van ART's die actief waren vóór 1 jaar na de inwerkingtreding van MiCAR mogen hun bedrijf voortzetten totdat zij hun licentie krijgen, als zij die licentie uiterlijk 13 maanden na de inwerkingtreding van MiCAR aanvragen. 

3. Kredietinstellingen

Kredietinstellingen die reeds ART's afgaven vóór 1 jaar na de inwerkingtreding van MiCAR mogen dit ook blijven doen totdat hun witboek is goedgekeurd, mits zij de bevoegde toezichthouder daarvan uiterlijk 13 maanden na de inwerkingtreding van MiCAR in kennis stellen. 

Wat moet er nog gebeuren?

Zoals zo vaak bij een zeer technisch onderwerp als dit, worden in de verordening de kernbeginselen uiteengezet. Veel van de feitelijke details worden overgelaten aan gedelegeerde verordeningen, richtsnoeren en technische normen. MiCAR vormt hierop geen uitzondering, en veel van deze teksten moeten nog worden opgesteld tussen nu en het moment waarop MiCAR van toepassing wordt. 

Deze teksten zullen cruciaal zijn voor de verdere afbakening van het toepassingsgebied van de verordening - bijvoorbeeld met betrekking tot NFT's - en zijn dus essentiële informatie voor onze cliënten op dit gebied. Wij zullen dit onderwerp op de voet blijven volgen en deze technisch-juridische informatie vertalen naar onze cliënten toe. 

Heeft u vragen over hoe MiCAR uw dienstverlening kan beïnvloeden? Neem dan contact op met Timelex.