Hof van Justitie verbiedt doorverkoop reservekopie software

Author info

De auteur van een computerprogramma heeft het exclusieve recht om exemplaren van zijn software in het vrije verkeer te brengen. Dit noemt men het distributierecht. Nadat de auteur, of iemand anders met zijn toestemming, zijn computerprogramma in het vrije verkeer heeft gebracht (in de Europese Unie), is het distributierecht uitgeput. Dat betekent dat de auteur geen controle heeft over de verdere doorverkoop van het programma.

Doorverkoop van software

In de context van software oordeelde het Hof van Justitie in 2012 in de zaak UsedSoft dat er sprake kan zijn van doorverkoop van software wanneer een gebruiksrecht wordt toegekend dat onbeperkt is in de tijd, tegen een vergoeding die overeenstemt met de economische waarde van de kopie. Of de kopie online kan verkregen worden of op een materiële drager is daarbij niet relevant. In dat geval is het distributierecht uitgeput en mag die software doorverkocht worden door de eerste of latere verkrijgers.

  • De auteur van dat computerprogramma kan zich dus niet verzetten tegen de wederverkoop van de software. Het feit dat een latere overdracht van het computerprogramma contractueel werd verboden, bijvoorbeeld in een licentieovereenkomst, speelt daarbij geen rol.

Het arrest UsedSoft werd reeds uitgebreid besproken op onze blog.

Geen doorverkoop van reservekopie

Vorige week oordeelde het Hof van Justitie dat hetzelfde niet geldt voor het doorverkopen van de reservekopie (een kopie vastgelegd op een niet-originele fysieke drager), bijvoorbeeld omdat de originele kopie beschadigd, vernietigd of verloren is. Met het arrest Ranks antwoordde het Hof op een prejudiciële vraag vanuit Riga, waar twee Letse burgers voor de strafrechter werden gedaagd wegens de verkoop van tweedehands software op niet-originele fysieke dragers.

Met deze uitspraak verbiedt het Hof de wederverkoop van een reservekopie van software zonder dat de verkoper hiervoor toestemming heeft verkregen van de auteur van de software.

  • De auteur (of rechthebbende) van software kan zich dus wél verzetten tegen de wederverkoop van een reservekopie van een tweedehands computerprogramma.

Software kopiëren

Het Hof overweegt daarbij dat het maken van een reservekopie niet kan worden verhinderd door de auteur van het computerprogramma. Er moet dan wel worden voldaan aan twee voorwaarden:

  • de reservekopie moet worden gemaakt door een rechtmatige gebruiker van het computerprogramma, en
  • de reservekopie moet nodig zijn voor het gebruik ervan.

Met andere woorden, de reservekopie dient slechts om te voorzien in de gebruiksbehoeften van de rechtmatige gebruiker van het computerprogramma. De wederverkoop van de reservekopie, omdat de originele kopie beschadigd, vernietigd of verloren is, behoort daar niet toe. Bovendien is het maken van een reservekopie een uitzondering op het exclusieve reproductierecht van de auteur, die aldus eng moet worden geïnterpreteerd.

Conclusie

Kortom, u mag alleen de originele kopie van het computerprogramma (met een onbeperkte gebruikslicentie, in de context van de zaak UsedSoft) als tweedehands computerprogramma doorverkopen aan een latere verkrijger, zonder dat u daarbij toestemming nodig heeft van de auteur (of rechthebbende) van het computerprogramma.

Dit geldt dus niet voor een reservekopie, tenzij met toestemming van de auteur (of rechthebbende) van de software.

Meer informatie over auteursrecht of IT-recht? Neem contact op met internationaal advocatenkantoor time.lex.