Beleid & Wetgeving

Beleid & Wetgeving

Timelex is ‘at the forefront of new EU legal developments, due to its good Brussels contacts’

Legal 500

Men mag van alle advocaten verwachten dat ze het recht kennen, maar slechts weinigen dragen bij aan de totstandkoming ervan. Sinds de oprichting van het kantoor heeft Timelex juridische ondersteuning en beleidsondersteuning geboden aan regeringen, wetgevers en beleidsontwikkelaars en heeft daarmee bijgedragen aan de totstandkoming en evolutie van belangrijke wetgeving op het eigen werkveld. Timelex identificeert de juridische uitdagingen, presenteert en evalueert de mogelijke oplossingen en opties, en stelt ontwerpwetgeving voor. Timelex is geen lobbyorganisatie, maar biedt zijn analyse aan vanuit een neutrale en objectieve positie. Op deze manier kent Timelex niet alleen de wet, maar geeft het er ook vorm aan. 

BELEIDSONTWIKKELING

Geïnformeerde wetgevende keuzes worden typisch voorafgegaan door het formuleren van een gedegen beleid. Idealiter is dat beleid gebaseerd op feiten, waarbij eerst de op te lossen problemen en vervolgens de beschikbare opties worden geïdentificeerd en de effecten van de opties worden afgewogen alvorens een beslissing te nemen. 

Timelex biedt ondersteuning bij al deze stappen en heeft ervaring met: 

 • Effectbeoordelingen, zowel ex post (met betrekking tot bestaande wetgeving) als ex ante (met betrekking tot mogelijke toekomstige wetgeving)
 • Het verzamelen van juridische informatie en beleidsgegevens over nationale wetgeving, beleid en rechtspraak, zowel binnen de EU als daarbuiten
 • Vergelijkende beoordelingen tussen verschillende landen of regio’s van wetgeving en beleid, om overeenkomsten, verschillen en hiaten vast te stellen
 • Gemeenschappelijke beoordelingsmethodologieën voor wetgeving en beleid, met inbegrip van SWOT-analyse en PESTEL-beoordeling
 • Het opstellen en identificeren van regelgevende en niet-regelgevende beleidsopties
 • Het uitvoeren van evaluaties en geschiktheidscontroles op bestaande wetgeving en toepassing van de richtsnoeren voor betere regelgeving

Timelex verleent deze diensten op nationaal niveau, op EU-niveau en op internationaal niveau en is zeer vertrouwd met de complexiteit en de uitdagingen van grensoverschrijdende beleidsbeoordelingen. 

De beleidsterreinen waarmee Timelex reeds vertrouwd is in het kader van deze diensten, zijn onder meer, maar niet uitsluitend: 

 • Gegevensbescherming en e-Privacy, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de AVG/GDPR en de voorgestelde e-Privacy-verordening, het leiden van verschillende adequaatheidsbeoordelingen en het adviseren van het Europees Parlement over de gevolgen van Brexit inzake gegevensbescherming
 • Elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten (met inbegrip van elektronische handtekeningen), bijvoorbeeld door bij te dragen aan de eIDAS-verordening
 • Wetgeving en beleid inzake e-commerce, bijvoorbeeld door bij te dragen aan wetgeving en modelcontracten binnen en buiten de EU
 • Overheidsgegevens en open data, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de richtlijnen inzake het hergebruik van overheidsinformatie, de nationale uitvoeringswetgeving en modellicentiecontracten
 • E-government en gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, de verordening over één digitale toegangspoort en de dienstenrichtlijn
 • E-Gezondheidszorg, grensoverschrijdende gezondheidszorg en mobiele gezondheidstoepassingen
 • Cloud computing
 • Netwerk- en informatiebeveiliging, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de cybersecurity act
 • Gegevenseigendom en grensoverschrijdende gegevensstromen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonlijke gegevens in de EU

ONTWIKKELING VAN WET- EN REGELGEVING

Soms is het nodig om een beleid in wetgeving om te zetten. Elk regelgevend optreden moet doeltreffend en efficiënt zijn en aangepast worden aan de door de wetgever gekozen doelstellingen. In sommige gevallen kan het opstellen van wetgeving zeer complex zijn, wat een diepgaande kennis vereist van de onderliggende sector of het onderwerp, van alle gerelateerde wetgevingsinitiatieven en natuurlijk van het regelgevingsproces zelf. 

Timelex staat al jarenlang wetgevers bij, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau. Daarbij biedt Timelex hulp bij het opstellen, wijzigen of uitvoeren van wetgeving. De inspanningen van Timelex omvatten onder meer: 

 • Het initieel opstellen van wetgeving op basis van geselecteerde beleidsdoelstellingen
 • Het opstellen van begeleidende nota's om de doelstellingen en de filosofie van het voorstel toe te lichten
 • Het begeleiden van het regelgevingsproces, onder meer door het opstellen van amendementen en het beantwoorden van vragen tijdens de ontwikkeling van wetgevende voorstellen
 • Het opstellen van uitvoeringswetten, zoals nationale of regionale wetten tot uitvoering of aanvulling van Europese richtlijnen
 • Het opstellen van secundaire wetgeving, zoals uitvoeringshandelingen of Koninklijke Besluiten
 • Het opstellen van richtsnoeren of modelcontracten om de toepassing van de wet in de praktijk te vergemakkelijken

Timelex heeft reeds over tal van onderwerpen wetgeving geschreven, onder meer over gegevensbescherming, elektronische identificatie, vertrouwensdiensten (inclusief elektronische handtekeningen), overheidsinformatie, open data, e-government, elektronische communicatie, e-commerce, aansprakelijkheid van internettussenpersonen, toegankelijkheid van websites en mobiele apps, en overheidsopdrachten.

‘Very approachable; they understand the mindset of the regulator

Legal 500