Onze Blog

e-Deposit Hof van Beroep Brussel | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Vanaf maandag 1 juni 2015 gaat het systeem van e-Deposit van kracht bij het Hof van Beroep te Brussel.

eIDAS Verordering | time.lex
E-government

De voorgestelde Europese Verordening inzake elektronische transacties in de interne markt is nu aangenomen, waarbij het merendeel van haar bepalingen vanaf 1 juli 2016 van kracht zal gaan. De Verordening zal niet alleen de bestaande Richtlijn inzake elektronische handtekeningen intrekken, maar zal automatisch ook iedere strijdige nationale wet in Europa vervangen.

Illegaal downloaden | time.lex
Intellectuele eigendom

Er woedt al langer een debat over de wettelijkheid van het downloaden van beveiligde inhoud uit zogenaamde “illegale bronnen” op basis van de privé-kopie uitzondering. De Auteursrichtlijn voorziet deze uitzondering op algemene wijze. Toestemming van de auteursrechthebbende is niet vereist wanneer de reproductie enkel bestemd is voor privégebruik. Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de kwestie van de “illegale bron” verduidelijkt, wat gevolgen heeft voor de auteursrechtheffingen op lege media-/gegevensdragers.

Google Recht op Vergetelheid | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

In mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat Europese burgers zoekmachines mogen vragen om informatie die de privacywet miskent te “vergeten”. De uitspraak raakte een gevoelige snaar tussen de bescherming van de privacy enerzijds en censuur anderzijds, en kreeg in de loop van de zomer flink wat kritiek te verwerken als princiepskwestie en omwille van de moeilijke uitvoerbaarheid.

EMEA Top Tier Firms 2017 | time.lex
E-commerce

Het enorme potentieel van het internet voor het verwerven, verkopen en vermarkten van diensten en produkten is duidelijk. In de Europese Unie heeft elektronische handel of e-commerce zich in een relatief kort tijdsbestek ontwikkeld tot “big business”, waarbij bedrijven hun produkten en diensten makkelijk dan vroeger kunnen aanbieden. Hieronder bespreken we kort 7 juridische uitdagingen waarmee e-commerce in de Europese Unie momenteel heeft af te rekenen.

Nieuws & aankondigingen

Het voorbije jaar is het Belgisch Parlement druk bezig geweest op het gebied van economisch recht en heeft het een nieuw Wetboek van Economisch Recht gecreëerd. Op 31 mei 2014 werden een aantal belangrijke delen van dit Wetboek van kracht. Dit artikel behandelt in het kort de veranderingen in de Belgische wetgeving inzake consumentenrechten en consumentenbescherming en de precontractuele informatie inzake commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Wetsontwerp Belgisch Parlement | time.lex
Contracten

In februari 2014 nam het Belgisch Parlement het Wetsontwerp aan als onderdeel van het wetgevend proces dat de consolidatie van al de nationale bepalingen van het handelsrecht in één Belgisch Wetboek van economisch recht beoogt. Hoewel veel van de bestaande nationale wetgeving eenvoudigweg in het Wetsontwerp werd omgezet, heeft de nationale wetgever de kans aangegrepen om bepaalde amenderingen te maken.

PSD2: toegang tot de rekening | time.lex
E-commerce

In juli 2013 publiceerde de Europese Commissie een pakket wetsvoorstellen met daarin een geüpdatete Richtlijn voor Betalingsdiensten (beter bekend onder de Engelstalige afkorting 'PSD2'). De PSD2 handelt wat betreft bank en betaling onder meer over toegang tot en gebruik van de informatie op betaalrekeningen door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt, in het jargon gekend als 'access to the account'...

Algemeen verbod van verkoop met verlies | time.lex
E-commerce

Het Belgische verbod voor handelaars om producten te verkopen tegen een prijs die lager is dan de inkoopprijs, is in strijd met het Europese recht. Dat antwoordt het EU-Hof van Justitie op een vraag van de rechtbank van koophandel in Gent. Stefan Van Camp licht toe.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.