Disclaimer

1. Over time.lex cvba ("time.lex")

time.lex (www.timelex.eu) is een onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor met maatschappelijke zetel en voornaamste vestiging te Joseph Stevensstraat 7, B-1000 Brussel. Het ondernemingsnummer van time.lex is 0890.217.005. time.lex is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht. Alle diensten die worden verstrekt door time.lex zijn onderworpen aan zijn algemene voorwaarden. Door een opdracht aan time.lex toe te vertrouwen aanvaardt u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud, en erkent u hun voorrang over enige andere regelingen, behoudens voorgeschreven door dwingend recht.

2. Communicatiebeleid

Electronische communicatie, inclusief eventuele bestanden in bijlage, die worden verzonden vanuit of naar time.lex zijn vertrouwelijk en kunnen desgevallend beschermd zijn door het beroepsgeheim of andere beschermingsregimes. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van een elektronisch bericht bent, gelieve dan de verzender van zijn vergissing op de hoogte te brengen en het bericht van uw systeem te verwijderen. Wij danken u voor uw medewerking.

De veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische communicatie kan niet verzekerd worden; time.lex kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld. Uitgaande en ontvangen elektronische communicatie mag gecontroleerd worden op naleving van onze interne richtlijnen en om de zakelijke belangen van time.lex te vrijwaren. Mappen met ontvangen elektronische communicatie mogen door de ontvanger worden gedeeld met andere medewerkers van time.lex. Mappen met elektronische communicatie mogen door time.lex worden gearchiveerd voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

3. Gebruik van onze website

Deze website (www.timelex.eu) is de eigendom van time.lex en wordt beschermd door auteursrecht en als databank. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van deze website of van delen ervan om andere redenen is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van time.lex.

Alle inhoud die wordt verspreid via deze website wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en time.lex kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan. Indien u een specifieke juridische vraag heeft dient u één van onze terzake gekwalificeerde advocaten te contacteren om gepast juridisch advies te bekomen.

U mag op een eerlijke en niet misleidende manier naar deze website linken indien u hierbij ook een link naar onze home page vermeldt (www.timelex.eu), en enkel voor niet-commerciële doeleinden. time.lex wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van externe websites waarnaar deze website linkt, of die naar onze website linken.

Informatie op de website van time.lex kan regelmatig worden bijgewerkt of aangepast.

4. Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld zullen door time.lex worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Onverminderd de verplichtingen die op time.lex rusten op grond van de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme en andere dwingende wettelijke bepalingen, zal time.lex nooit opzettelijk gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid onthullen aan derden, met inbegrip van uw e-mailadres, zonder uw voorafgaandelijke instemming.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die door time.lex worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te vragen. U kan dit recht uitoefenen door de verzending van een schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart in bijlage.

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw e-mail, en zullen nooit ongevraagde mail verzenden vanuit het timelex.eu-domein.

5. Cookies

Deze website gebruikt cookies, uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de webiste te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om de trafiek van ons domein te analyseren en om de time.lex website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze website worden hieronder geïdentificeerd.

    • Google Analytics cookies (_ga en _gat) worden respectievelijk gebruikt om unieke bezoeken te identificeren en om gebruikslimieten af te dwingen
    • Een sessionID cookie (PHPSESSID) wordt gebruikt om bij te houden of een sessie nog actief is, en een taalvoorkeurscookie (frontend_language) wordt gebruikt om uw taalkeuze te bewaren.

6. Registratie bij een Belgische balie

Alle advocaten bij time.lex zijn geregistreerd bij een Europese balievereniging, en zijn onderworpen aan de toepasselijke beroepsreglementen van de balie van Brussel. U kunt deze reglementen raadplegen via http://www.baliebrussel.be of http://www.barreaudebruxelles.be

7. Contactgegevens en aanpassingen

Als u enige vragen heeft over de bovenstaande juridische informatie, dan kan u ons contacteren via info@timelex.eu.

Deze juridische bepalingen kunnen af en toe worden aangepast. Wij bevelen dan ook aan om de time.lex website regelmatig te controleren op updates.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De bovenstaande juridische bepalingen zijn onderworpen aan Belgisch recht.

Elk geschil in verband met de website van time.lex (www.timelex.eu) valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel, met uitsluiting van elke andere instantie.

***********************
Brussel, 19 april 2016