Blog

Google & (Yes Again) het Recht op Vergetelheid

Geschreven door Hans Graux op , in de categorie Privacy & data protection

In mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat Europese burgers zoekmachines mogen vragen om informatie die de privacywet miskent te “vergeten”.  De uitspraak  raakte een gevoelige snaar tussen de bescherming van de privacy enerzijds en censuur anderzijds, en kreeg in de loop van de zomer flink wat kritiek te verwerken als princiepskwestie en omwille van de moeilijke uitvoerbaarheid.

Lees meer

7 Juridische Uitdagingen voor Elektronische Handel in Europa

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie E-business

Het enorme potentieel van het internet voor het verwerven, verkopen en vermarkten van diensten en  produkten is duidelijk. In de Europese Unie heeft elektronische handel of e-commerce zich in een relatief kort tijdsbestek ontwikkeld tot “big business”, waarbij bedrijven hun produkten en diensten makkelijk dan vroeger kunnen aanbieden. Hieronder overlopen we kort 7 juridische uitdagingen waarmee e-commerce in de Europese Unie momenteel heeft af te rekenen.

Lees meer

Nieuw Belgisch Wetboek van Economisch Recht van Kracht

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie Rules & regulations

Het voorbije jaar is het Belgisch Parlement druk bezig geweest op het gebied van economisch recht en heeft het een nieuw Wetboek van Economisch Recht gecreëerd. Op 31 mei 2014 werden een aantal belangrijke delen van dit Wetboek van kracht. Dit artikel behandelt in het kort de veranderingen in de Belgische wetgeving inzake consumentenrechten en consumentenbescherming en de precontractuele informatie inzake commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Lees meer

Richtlijn Betreffende Gegevensbewaring Ongeldig

Geschreven door Davide Maria Parrilli op , in de categorie Privacy & data protection

In April 2014 verklaarde Het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Richtlijn betreffende Gegevensbewaring (2006/24/EC) ongeldig was. Het Hof oordeelde dat de richtlijn een ernstige en disproportionele inmenging impliceerde in fundamentele rechten zoals de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens.

Lees meer

De Nieuwe EU-Groepsvrijstellingsverordening inzake Technologieoverdracht

Geschreven door Stefan Van Camp op , in de categorie Rules & regulations

Op 1 mei 2014 trad de nieuwe EU-Groepsvrijstellingsverordening inzake Technologieoverdracht in werking. Tegelijk werden de nieuwe Richtsnoeren gepubliceerd betreffende de toepassing van artikel 101 VWEU op de overeenkomsten inzake technologieoverdracht. Samen maken zij de essentie uit van het rechtskader voor het mededingingsrecht inzake technologielicenties.

Lees meer

Nederlandse Banken en Consumentenbond Akkoord over Veilige Regels Internetbankieren

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie E-business

De Nederlandse Vereniging van Banken zijn met de Consumentenbond tot een akkoord gekomen inzake regels voor veilig elektronisch bankieren en betalen.

Nederlandse Banken en Consumentenbond Akkoord over Veilige Regels Internetbankieren. De regels zijn vanaf 1 januari 2014 van toepassing op alle particuliere klanten (dwz alle niet-professionele klanten) van Nederlandse banken en zullen na één jaar geëvalueerd worden.

Lees meer

Hervorming Auteursrecht

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie Copyright & other IP

In februari 2014 introduceerde de Belgische regering het voorontwerp van de wet betreffende de Intellectuele Eigendom. Dit vormt een onderdeel van een breder wetgevend proces dat de consolidatie van het nationale handelsrecht in één Belgisch Wetboek van economisch recht beoogt. Hoewel de voorgestelde codificatie vele aspecten ongewijzigd laat, werden toch enkele opmerkelijke veranderingen voorgesteld.

Lees meer